Meer info

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

- Locatiekeuze
- Aanvullende voorzieningen op de stand
- MeerBeursBusinessClub
- MeerBorrel

- Doelen MeerBeurs
- VIP-tas

- Innovatieprijs
- Partners
- Sponsors
- Participanten
- Deelnemers
- Waarom een stichting.


Voorzieningen

Met de reeds aangeschafte kaar-ten kunt u vanaf medio Novem-ber de beste plek in de hal reser-veren. Standplaatsen zijn voor-zien van scheidingswanden, maar wel met een ruimtelijk karakter. Met MBO als podium-
item, hebben we er voor geko-zen, de wanden te huren.

Vanaf begin Januari kunt u ook uw inrichting en andere voorzie-ningen bestellen via onze web-shop. Natuurlijk is direct contact met de leverancier mogelijk, om uw persoonlijke wensen te be-spreken. Wij zullen u tijdig  infor-meren.

Denk hierbij aan:
- stroom op de stand
- tafels en/of stoelen
- standinventaris
- promotiewanden (hergebruik)
- balie in stijl
- rolbanners
- portabel reclamezuil

Locatie

Voor dit jaarlijks terugkerende evenement (en wellicht straks 2x per jaar), is er contact gelegd met diverse locaties, met allen ver-schillende mogelijkheden en grootte vloeroppervlak.
Er is contact gelegd met: 
- 1/ De Van Zantenhal 
(Hoofddorp-Nieuw Vennep)
3.150m2 binnen en uit te breiden met een 'De Boer-tent' naar 4.000m2 (buiten). Bekend, goed bereikbaar en voldoende par-keerruimte.
120 deelnemers - 3.000 kaarten
- 2/ Tennishal Arnolduspark
(Hoofddorp)
5.000m2 - 2 hallen.
Geen mogelijkheden.
- 3/ Expo Haarlemmermeer
(Vijfhuizen)
24.000m2 over 4 hallen + zeer groot buitenterrein.
Bekend, bijzonder goed bereik-baar, heel veel parkeerplaatsen.
Expansie-ruimte.
Minimaal 300 deelnemers -  6.000 toegangskaarten.
- 4/ Mysteryland

Innovatieprijs

Bezoekers mogen meestemmen. Er wordt een Publieks-Innovatie-prijs uitgereikt voor het mooiste/ beste of het meest functionele innovatie-project.  Aan het eind van het beursporgramma vindt de uitreiking plaats.
Wij zoeken nog een sponsor voor deze innovatieprijs. Dit mag ook een deelsponsoring zijn. Wij ont-vangen graag een mailbericht van u.

Sponsors

Naast de hierboven genoemde innovatieprijs, zoeken wij ook sponsors voor de diverse presen-taties, de beursgids en meer. Kunt en wilt u hierin iets beteke-nen, laat het ons weten. Wij stel-len hier voor  toegangskaarten beschikbaar en zorgen voor zo veel mogelijk exposure.

Vanaf Maart 2018 zullen wij op  deze website, een overzicht van onze Sponsors publiceren.

Steun de MeerBeurs.


Partners

Zodra wij een toezegging hebben zullen wij het logo van onze part-ner op deze website opnemen vanzelfsprekend met een link  naar hun website.


MBBC

MeerBorrel

Partipanten


Alhoewel de MeerBeurs in eerste instantie bedoelt is als bijzondere uitbreiding van de faciliteiten wel-ke PLM haar MBBC-O-leden op basis van hun samenwerking aanbiedt, is er voor gekozen om ook een lidmaatschap aan te bie-den aan deelnemers van dit event. Met de aanschaf van kaar-ten en het besluit te gaan deel-nemen, kunt u MBBC-E lid wor-den. Het lidmaatschap van deze businessclub is tot September'18  geheel kosteloos. De MBBC maakt het mogelijk om in de aanloop naar het evenement regelmatig online-contact met andere leden te hebben én iedere 2e Vrijdag v. d. maand elkaar offline te ontmoeten tij-dens de MeerBorrel. Dit heeft als voordeel dat u uw mededeelne-mers al beter kent voordat het evenement plaats heeft en u iets samen zou kunnen opzetten én u meer tijd heeft voor bezoekers.

Deze 'borrel met inhoud' zal ook gebruikt worden om naast het nieuwsbulletin, u te informeren over de laatste ontwikkelingen rond de MeerBeurs. Tijdens de MeerBorrel kan er in kleinere groepjes ook over bepaalde zaken mbt. de MeerBeurs  gediscussiert worden of ideeën met elkaar besproken worden. Voor info www.MeerBorrel.nl
 

Doelen MeerBeurs

Voor de EXPO H' meer gelden voor 2018 de volgende doelen:
- 6.000 toegangskaarten
-300 stand/ grondplaatsen; -40 branches vertegenwoordigd; -40 presentaties over 2 dagen en met iedere dag een ander item.

Wordt het Van ZANTENHAL dan geldt: -
3.000 toegangskaarten -120 stand/ grondplaatsen. 

Vanaf medio Maart 2018 zullen wij hier een overzicht publiceren
van de participanten, w.o. de podiumpresentaties.

Deelnemers

Vanaf medio April 2018 kunt u hier een deelnemersoverzicht bekijken en downloaden. Een overzicht welke wekelijks zal worden bijgewerkt.

VIP-tas

Iedere 50e bezoeker ontvangt een VIP-tas met een bijzonder interessante inhoud. Gatgets, consumtiebonnen, 'hebbedin-gen', kortom een tas om graag te ontvangen. Wilt u een bijdrage leveren voor in de tas, stuur ons dan aub even een mailbericht, dan nemen wij zo spoedig mo-gelijk contact met u op. Geldt
ook voor niet-deelnemers van de MeerBeurs.