Ondernemersbeurs - podiumthema: Innovatie

Omzet genereren

Hoe kunnen innovatieve producten en diensten tot besparingen, duurzamer- en efficiënter ondernemen leiden. Deze dag is meer product-en omzetgericht. Deze dag dient er echt zaken gedaan te worden. Deelnemers worden uitgenodigd met de mooiste beursaanbiedingen te komen om bezoekers te verleiden juist die dag de aankoop te doen welke zij wellicht voor zich uitgeschoven hebben.

Podiumthema

Het podiumthema is vanzelf-sprekend gelijk aan het dag-thema, Innovatie. Een aantal (Technische) Universiteiten maar ook een aantal bedrij-ven, zullen de gebruiksmoge-lijkheden, het gemak van en de grote voordelen van hun laat-ste innovatie(s) aan u tonen.
Voor de eerste  groep wordt een innovatieprijs beschikbaar gesteld en u mag als bezoeker meebepalen welke Universiteit deze prijs verdient. 

Innovatieplein

Op het innovatieplein is het mogelijk meer informatie te krijgen over de innovaties wel-ke op het podium gepresen-teerd werden. Ook zullen en-kele producten door de Uni-versiteiten getoond worden, die het 'showen' waard zijn en mogelijk interessant zijn voor een brede groep onderne-mers, gezien vanuit kostenre-ductie of duurzamer onderne-men en die nog niet in produc-tie zijn genomen.


Openingstijd evenement Vrijdag: 10.00-18.00 uur